Риболовен билет

Правилата за извършване на любителски риболов на територията на република България са уредени в „Закона за рибарството и аквакултурите“. Всяко лице извършващо любителски риболов трябва да притежава риболовен билет издаден от ИАРА или упълномощено от нея риболовно сдружение според  условията на инструкцията за издаване на риболовни билети. Риболовният билет е личен и поименен и не може да бъде преотстъпван на трети лица.  Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните. Риболовните билети се издават за срок от една година, шест месеца, един месец и една седмица по образец в съответствие с наредбата за издаване на билети за любителски риболов. За лица до 14 години, както и за хората с увреждания при издаване на билет за любителски риболов не се събират такси. Лицата над 60 години при жените и над 65 години при мъжете , както и за лица от 14 до 18 годишна възраст при издаване на риболовен билет дължат такса в размер от 50%. Таксите за издаване на риболовен билет за любителски риболов са следните:

годишен билет6 месецаедин месецедна седмицадубликат
25 лева15 лева8 лева4 лева2.20 лева

Сдружение „Риболовно сдружение Пеликан – Велико Търново“ е организация с нестопанска цел, регистрирана в системата на ИАРА за издаване на риболовни билети. Чрез този сайт ние ви предлагаме възможност да си издадете риболовен билет за срок от една година онлайн. Заплащането на дължимите такси по издаване на риболовен билет става по електронен път, чрез системата за плащания Epay.bg. Риболовният билет се издава веднага след вашата заявка, като доставката му става за 24-48 часа, чрез пощенска пратка на Български пощи безплатно, до всяка точка в България. Преминете в секцията за поръчка на риболовен билет за да направите вашата поръчка сега. За допълнителна информация може да се свържете с нас използвайки формата за контакти. Благодарим ви че ползвате нашите услуги за издаване на риболовен билет.